facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Rachunkowość Finansowa i Podatki

  http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,794,rachunkowosc_finansowa_i_podatki.html


  Opis kierunku

  Cel studiów

  Studia umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych wykonywanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy z zakresu podatków i innych zobowiązań publiczno prawnych. Studia te przygotowują do prowadzenia przez absolwentów własnego biura rachunkowego i ułatwiają zdobycie pracy w zawodzie księgowego.

  UWAGA !!!

  Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość jest równoznaczne z ukończeniem studiów ekonomicznych o specjalności rachunkowość, co uprawnia, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych w Ustawie o rachunkowości, do ubiegania się o wpis do rejestru osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 76a i 76b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wprowadzony przez art. 1 pkt. 43 ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 63, poz. 393 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1466 z roku 2008).

  Uczestnicy studiów

  Studia skierowane są do osób znających reguły rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby i płac, oraz pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji. Adresujemy je także do właścicieli i pracowników biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

  Kadra

  Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w większości biegli rewidenci, dyplomowani księgowi, biegli sądowi, oraz czynni praktycy, pracownicy Urzędów Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Zakres tematyczny

  W programie studiów m.in.: prawo gospodarcze i cywilne, ordynacja podatkowa i kontrola skarbowa, podatki dochodowe, podatki pośrednie (vat, akcyza, cło), ubezpieczenia społeczne, finanse firmym, współpraca z bankiem, gra biznesowa, normy rachunkowości, w tym MSSF, organizacja rachunkowości, podstawy prawne, aktywa trwałe, aktywa obrotowe – zapasy, aktywa obrotowe – środki pieniężne, kapitały i zobowiązania, koszty, przychody, wynik finansowy, sprawozdawczość i analiza finansowa, kontrakty długoterminowe, leasing, instrumenty finansowe, środki trwałe w budowie, rezerwy na zobowiązania, RMK, podatek odroczony, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, rachunkowość podmiotów w transformacji, symulacje systemów rachunkowości.


  Dokumenty podstawowe


  Rekrutacja - dokumenty do pobrania


  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Menadżerskich, studia@mckk.com.pl,
  tel. 76-846-18-38 lub 724-555-552 lub 76-749-89-11


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone