facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektromechanik

   

  Zgłoszenia na kursy organizowane do 30 maja, przyjmowane są w MCKK do 20 stycznia. Natomiast osoby, które przystąpią do kursu w terminie do 30 grudnia, składają dokumenty do 20 września w MCKK.

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest uzupełnienie, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia prac montażowych i konserwacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych dla osób posiadających doświadczenie zawodowe. Kurs przygotowuje do eksternistycznego egzaminu zawodowego orgaznizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zakresie kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz do wykonywania zawodu elektromechanik. Egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną potwierdza kwalifikacje w zawodzie elektromonter - symbol 741 201 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

  Warunki przyjęcia
  Na kurs przyjmowane są osoby, które planują przystąpienie do egzaminu eksternistycznego zawodowego z zakresu kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i uzyskanie tytułu zawodowego elektromechanik.

  Zasady dopuszczania osób dorosłych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z dnia 17.02.2012 r., poz. 188).

  Zgodnie z powyższym na kurs przyjmowani są pracownicy skierowani przez pracodawcę lub osoby z wolnego naboru, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu, tj.:

  • ukończyli minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz
  • posiadają co najmniej dwuletni (24 m-ce) staż pracy w zawodzie elektromechanika (tj. na stanowisku lub w zawodzie obejmującym wykonywanie czynności wchodzących w zakres zawodu elektromechanik) lub kształciły się co najmniej 2 lata w zawodzie elektromechanik, elektryk lub technik elektryk.

  Kandydat na kurs musi złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (pobrany ze strony OKE lub dostępny w Sekretariacie Szkół MCKK),
  • świadectwo ukończenia min. ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, szkoły zawodowej lub średniej,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy lub kształcenia w zawodzie,
  • deklaracja uczestnictwa w kursie przygotowawczym i repetytorium do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu eksternistycznego zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Organizowane są dwie sesje egzaminacyjne w roku:

  • sesja styczeń - luty (dla osób, które złożą dokumenty do 20 września ubiegłego roku),
  • sesja maj - lipiec (dla osób, które złożą dokumenty do 20 stycznia bieżącego roku).

  Przed samym egzaminem organizowane będzie Repetytorium do egzaminu eksternistycznego zawodowego, mające na celu utrwalenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zdania eksternistycznego egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.7, w zawodzie elektromechanik 741 201 przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.

  Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego (teoretycznego i praktycznego) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie elektromechanika.

  Organizacja zajęć

  • Czas trwania kursu – 120 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych (15 dni), w tym 96 godzin zajęć teoretycznych i 24 godzin zajęć praktycznych.
  • Kurs jest organizowany na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez MCKK w Lubinie.
  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
  • Zajęcia praktyczne realizowane są w laboratorium elektrotechniki z wykorzystaniem odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej.

  Zapewniamy

  Zajęcia prowadzone są salach szkoleniowych MCKK, a każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały tematyczne oraz zeszyt i długopis. Cena szkolenia nie obejmuje udziału w egzaminie eksternistycznym zawodowym.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
  • rysunek techniczny elektryczny,
  • maszyny elektryczne,
  • urządzenia elektryczne,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy.

  Program kursu dostosowany jest do zakresu eksternistycznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektromechanik – symbol 741 201 i obejmuje wiedzę i umiejętności określone podstawą programową kształcenia w zawodzie. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkół dla Dorosłych, szkoly@mckk.com.pl,
  tel. 665 444 472 lub 887 380 068


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone